Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 15/06/2021

Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, ngày 11/6/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh với các mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt:

Trong công tác đào tạo cán bộ, đạt 60% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, phấn đấu đạt tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt 50%. Giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm xuống dưới 30%. Đạt ít nhất 30% nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã trên tổng số giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phấn đấu giảm số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ còn 2 lần so với nam giới. Đạt 80% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; đạt 50% người gây bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện ở mức chưa bị truycứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn...

Trong lĩnh vực y tế, phấn đấu đạt tỷ số giới tính khi sinh ở mức 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống. Tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản giảm còn dưới 15/100.000 trẻ sinh sống. Tỷ suất sinh ở vị thành niên giảm từ 23 ca sinh/1.000 phụ nữ xuống 18/1.000...

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phấn đấu đưa nội dung về giới, bình đẳng giới vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và được giảng dạy chính thức ở các trường sư phạm từ năm 2025 trở đi. Tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học đạt trên 90%; tỷ lệ hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt khoảng 85%...

Trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, phấn đấu đạt 60% dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới. 100% tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan hành chính, ban, ngành, đoàn thể các cấp được phổ biến, cập nhật thông tin về bình đẳng giới và cam kết thực hiện bình đẳng giới từ năm 2025 trở đi. 100% xã, phường, thị trấn mỗi quý có ít nhất 04 tin, bài về bình đẳng giới trên hệ thống thông tin cơ sở từ năm 2025 trở đi...

Để đạt được những mục tiêu nói trên, Kế hoạch đề ra các giải pháp chung như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giớiphòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới. Lồng ghép đưa các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào trong trong các chương trình, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện. Quan tâm bố trí nhân lực và kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Xây dựng và triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới,  phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới: Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; đưa nội dung về bình đẳng giới vào hệ thống bài giảng chính thức trong các cấp học theo hướng dẫn của Trung ươngphòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác pháp chế;...

https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 363.217
Truy cập hiện tại 92