Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
Ngày cập nhật 30/12/2020

Căn cứ Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Hành chính cấp tỉnh, huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/05/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Quyết định số 22/2019/QĐUBND); Căn cứ Thông báo số 234/TB-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 21/09/2018 của UBND huyện Quảng Điền về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy, đẩy mạnh việc tinh giản biên chế, cải cách hành chính và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; Chỉ thị số 01/CTUBND ngày 02/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Quảng Điền “Về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021”; Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã trong năm 2021, UBND xã Quảng An ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 363.212
Truy cập hiện tại 89