Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021
Ngày cập nhật 30/12/2020

Thực hiện Nghị quyết s 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020; Nghị quyết s 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị quyết s 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch s 82/KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Để tiếp tục thực hiện t t công tác cải cách hành chính trong năm 2020, Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính cụ thể như sau

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 363.211
Truy cập hiện tại 89