Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch Đầu tư công năm 2021
Ngày cập nhật 15/07/2020

Thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, về việc xây dựng kế hoạc đầu tư công trung hạn 5năm 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Quảng Điền. - Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã: Nghị quyết số …. /2020/NQ-HĐND ngày …. tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân xã Quảng An về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 từ nguồn tiền sử dụng đất của xã Quảng An. Ủy ban nhân dân xã Quảng An xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021, trình HĐND xã xem xét quyết nghị cụ thể như sau:

Nội dung có file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 363.210
Truy cập hiện tại 88