Tìm kiếm tin tức
Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 12/04/2021

Ngày 08/4/2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 140/KH-UBND xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng Công nghệ thông tin” năm 2021.

Kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin. Phát huy vai trò của hệ thống thông tin cơ sở để góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thông tin cơ sở. Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở nhằm đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả. Đồng thời, thực hiện thông tin hai chiều để người dân tiếp nhận thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở đến các cơ quan quản lý thông qua hệ thống thông tin cơ sở.

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nội dung sau: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở theo hướng hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông; Thiết lập bảng tin điện tử công cộng; Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở; Tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở.  

 
 
 
 
 
 
https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 319.959
Truy cập hiện tại 44