Tìm kiếm tin tức

Kể từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị sử dụng. Để việc triển khai thực hiện có hiệu quả,...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG AN

KHOÁ X, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 07

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của HĐND xã Quảng An về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 03 tháng 5 năm 2024 của HĐND xã Quảng An về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Sau khi xem xét Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Quảng An về việc đề nghị HĐND xã cho ý kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội, HĐND xã và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.783.569
Truy cập hiện tại 157